کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت چند رشته

9

Conductor :

Annealed Copper Class 1 .2

مس نرم شده کلاس 1و 2

هادی :

Insulation :

PVC

PVC/A

: عایق

Sheath : PVC/ST1 PVC/ST1 : روکش

Standard :

IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد :

Nominal Voltage :

0.6/1 KV

0.6/1 kV

ولتاژ نامی :

NYY : تیپ

استفاده از این کابل ها برای مصارف روشنایی و همچنین خطوط توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت می باشد . در مراکز مسکونی ، تجاری و صنعتی این کابل ها داخل یا بیرون ساختمان ،زیر زمین ها ، داخل آب و کانال ها ،که بدور از هرگونه احتمال ضرب دیدگی باشند نصب می شوند

 

سطح مقطع

 

ساختار هادی

 

 

ضخامت عایق

 

ضخامت فیلر

 

ضخامت روکش

 

قطر تقریبی کابل

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C


وزن تقریبی کابل

Cross section

(mm^2)

Construction conductor

(no – mm)

Insulation thickness

(mm)

Sheath Filler

( mm )

Sheath Thickness

( mm )

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

App : weight

(kg/km)

2 × 1.5 1 × 1.38 0.8 1.0 1.8 11.6 12.1 180
2 × 1.5 7 × 0.53 0.8 1.0 1.8 12.0 12.1 200
2 × 2.5 1 × 1.78 0.8 1.0 1.8 12.4 7.41 215
2 × 2/5 7 × 0.67 0.8 1.0 1.8 12.8 7.41 230
2 × 4 1 × 2.25 1.0 1.0 1.8 14.2 4.61 300
2 × 4 7 × 0.85 1.0 1.0 1.8 14.7 4.61 320
2 × 6 1 × 2.76 1.0 1.0 1.8 15.2 3.08 360
2 × 6 7 × 1.04 1.0 1.0 1.8 15.9 3.08 390
2 × 10 1 × 3.57 1.0 1.0 1.8 16.8 1.83 485
2 × 10 7 × 1.35 1.0 1.0 1.8 17.7 1.83 525
3 × 1.5 1 × 1.38 0.8 1.0 1.8 12.1 12.1 200
3 × 1.5 7 × 0.53 0.8 1.0 1.8 12.5 12.1 220
3 × 2.5 1 × 1.78 0.8 1.0 1.8 12.9 7.41 250
3 × 2.5 7 × 0.67 0.8 1.0 1.8 12.4 7.41 270
3 × 4 1 × 2.25 1.0 1.0 1.8 14.8 4.61 340
3 × 4 7 × 0.85 1.0 1.0 1.8 15.4 4.61 370
3 × 6 1 × 2.76 1.0 1.0 1.8 15.9 3.08 430
3 × 6 7 × 1.04 1.0 1.0 1.8 16.6 3.08 460
3 × 10 1 × 3.57 1.0 1.0 1.8 17.7 1.83 590
3 × 10 7 × 1.35 1.0 1.0 1.8 18.6 1.83 630
3 × 16 7 × 1.71 1.0 1.0 1.8 21.0 1.15 875
3 × 25 7 × 2.15 1.2 1.0 1.8 24.7 0.727 1280
3 × 35 7 × 2.52 1.2 1.0 1.8 27.1 0.524 1650
4 × 1.5 1 × 1.38 0.8 1.0 1.8 12.8 12.1 230
4 × 1.5 7 × 0.35 0.8 1.0 1.8 13.3 12.1 250
4 × 2.5 1 × 1.78 0.8 1.0 1.8 13.8 7.41 300
4 × 2.5 7 × 0.67 0.8 1.0 1.8 14.8 7.41 380
4 × 4 1 × 2.25 1.0 1.0 1.8 15.9 4.61 410
4 × 4 7 × 0.85 1.0 1.0 1.8 16.6 4.61 440
4 × 6 1 × 2.76 1.0 1.0 1.8 17.1 3.08 520
4 × 6 7 × 1.04 1.0 1.0 1.8 18.0 3.08 560
4 × 10 1 × 3.57 1.0 1.0 1.8 19.1 1.83 720
4 × 10 7 × 1.35 1.0 1.0 1.8 20.0 1.83 780
4 × 16 7 × 1.71 1.0 1.0 1.8 22.8 1.15 1080
4 × 25 7 × 2.15 1.2 1.0 1.8 27.0 0.727 1600
4 × 35 7 × 2.52 1.2 1.0 1.8 29.7 0.524 2050
3 ×25/16 7 × 2.15/7 × 1.17 1.2-1.0 1.0 1.8 25.9 0.727/1.15 1450
3 × 35/16 7 × 2.52/7 × 1.17 1.2-1.0 1.0 1.8 27.9 0.524/1.15 1800