کابل های قدرت تک رشته کابل های قدرت تک رشته

7

Conductor :

Annealed Copper Class 1 & 2

مس نرم شده کلاس 1و 2

هادی :

Insulation :

PVC

PVC/A

: عایق

Sheath : PVC/ST1 PVC/ST1 : روکش

Standard :

IEC 60502-1

ISIRI 3569 -1

استاندارد :

Nominal Voltage :

0.6/1 kv

0.6/1 kv

ولتاژ نامی :

NYY : تیپ

استفاده از این کابل ها برای مصارف روشنایی و همچنین خطوط توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت می باشد . در مراکز مسکونی ، تجاری و صنعتی این کابل ها داخل یا بیرون ساختمان ،زیر زمین ها ، داخل آب و کانال ها ، جایی که احتمال آسیب مکانیکی وجود نداشته باشد نصب می شوند

 

ساختار هادی

 

 

ضخامت عایق

 

ضخامت فیلر

 

ضخامت روکش

 

قطر تقریبی کابل

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C


وزن تقریبی کابل

Construction conductor

(no – mm)

Insulation thickness

(mm)

Filler thickness

( mm )

Sheath Thickness

( mm )

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

App : weight

(kg/km)

1 × 4 1 × 2.25 1.0 1.4 7.1 4.61 85
1 × 4 7 × 0.85 1.0 1.4 7.4 4.61 89
1 × 6 1 × 2.76 1.0 1.4 7.6 3.08 108
1 × 6 7 × 1.04 1.0 1.4 8.0 3.08 113
1 × 10 1 × 3.57 1.0 1.4 8.4 0.83 152
1 × 10 7 × 1.35 1.0 1.4 8.8 1.83 160
1 × 16 7 × 1.70 1.0 1.4 9.9 1.15 230
1 × 25 7 × 2.12 1.2 1.4 11.6 0.727 336
1 × 35 7 × 2.50 1.2 1.4 12.7 0.524 430

 

کابل های افشان

هادی : مس نرم شده کلاس 5

 

1 × 4 56 × 0.29 1.0 1.4 7.4 4.95 90
1 × 6 81 × 0.29 1.0 1.4 8 3.30 115
1 × 10 80 × 0.39 1.0 1.4 8.8 1.91 160
1 × 16 126 × 0.39 1.0 1.4 9.9 1.21 228
1 × 25 196 × 0.39 1.2 1.4 11.6 0.78 336
1 × 35 276 × 0.39 1.2 1.4 12.7 0.554 440