کابل های غیر قابل انعطاف سبک کابل های غیر قابل انعطاف سبک

5

Conductor :

Annealed Copper Class 1 .2

مس نرم شده کلاس 1و 2

هادی :

Insulation :

PVC

PVC

: عایق

Standard :

IEC ( 60227)10

ISIRI ( 607)10

استاندارد :

Nominal Voltage :

300 / 500 V

500 / 300 ولت

ولتاژ نامی :

NYM : تیپ

 

 

سطح مقطع

 

ساختار هادی

 

 

ضخامت عایق

 

ضخامت فیلر

 

ضخامت روکش

 

قطر تقریبی کابل

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C

 

حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 °C

وزن

Cross section

(mm^2)

Construction conductor

(no – mm)

Insulation thickness

(mm)

Sheath Filler

( mm )

Sheath Thickness

( mm )

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

Min insulation
resistance at 70°C

(MΩkm)

App : weight

(kg/km)

2*1.5 1 × 1.38 0.7 0.4 1.2 8.8 12.1 0.011 116
2*1.5 7 × 0.53 0.7 0.4 1.2 9.2 12.1 0.010 125
2*2.5 1 × 1.78 0.8 0.4 1.2 10.0 7.41 0.010 157
2*2.5 7 × 0.67 0.8 0.4 1.2 10.4 7.41 0.009 167
2*4 1 × 2.25 0.8 0.4 1.2 10.9 4.61 0.0085 203
2*4 7 × 0.85 0.8 0.4 1.2 11.5 4.61 0.0070 219
2*6 1 × 2.76 0.8 0.4 1.2 11.9 3.08 0.0070 259
2*6 7 × 1.04 0.8 0.4 1.2 12.6 3.08 0.0065 278
2*10 7 × 1.35 1.0 0.6 1.4 15.1 1.83 0.0070 424
2*10 7 × 1.35 1.0 0.6 1.4 16.1 1.83 0.0065 460
3*1.5 1 × 1.38 0.7 0.4 1.2 9.2 12.1 0.011 135
3*1.5 7 × 0.53 0.7 0.4 1.2 9.7 12.1 0.010 146
3*2.5 1 × 1.78 0.8 0.4 1.2 10.5 12.1 0.010 186
3*2.5 7 × 0.67 0.8 0.4 1.2 11.0 12.1 0.009 200
3*4 1 × 2.25 0.8 0.4 1.2 11.0 7.41 0.0085 245
3*4 7 × 0.85 0.8 0.4 1.2 12.2 7.41 0.0070 264
3*6 1 × 2.76 0.8 0.4 1.2 13.0 4.61 0.0070 332
3*6 7 × 1.04 0.8 0.4 1.2 13.8 4.61 0.0065 356
3*10 7 × 1.35 1.0 0.6 1.4 16.0 3.08 0.0070 526
3*10 7 × 1.35 1.0 0.6 1.4 17.1 3.08 0.0065 567
3*16 7 × 1.70 1.0 0.8 1.4 19.4 1.83 0.0050 797
3*25 7 × 2.14 1.2 0.8 1.4 23.9 1.833 0.0050 1233
3*35 7 × 2.52 1.2 1.0 1.6 26.3 12.1 0.0040 1578
4*1.5 1 × 1.38 0.7 0.4 1.2 10.0 12.1 0.011 161
4*1.5 7 × 0.53 0.7 0.4 1.2 10.4 12.1 0.010 172
4*2.5 1 × 1.78 0.8 0.4 1.2 11.4 12.1 0.010 224
4*2.5 7 × 0.67 0.8 0.4 1.2 11.9 7.41 0.009 237
4*4 1 × 2.25 0.8 0.4 1.2 12.9 7.41 0.0085 310
4*4 7 × 0.85 0.8 0.4 1.2 13.6 4.61 0.0070 330
4*6 1 × 2.76 0.8 0.6 1.2 14.1 4.61 0.0070 406
4*6 7 × 1.04 0.8 0.6 1.2 15.0 3.08 0.0065 433
4*10 7 × 1.35 1.0 1.6 1.4 17.5 3.08 0.0070 650
4*10 7 × 1.35 1.0 1.6 1.4 18.6 1.83 0.0065 692
4*16 7 × 1.70 1.0 0.8 1.4 21.3 1.83 0.0050 986
4*25 7 × 2.14 1.2 1.6 1.4 26.2 12.1 0.0050 1527
4*35 7 × 2.52 1.2 1.0 1.6 28.9 12.1 0.0040 1968