کابل های قابل انعطاف معمولی کابل های قابل انعطاف معمولی

4

Conductor :

Annealed Copper Class 5

مس نرم شده کلاس 5

هادی :

Insulation :

PVC

PVC

: عایق

Standard :

IEC ( 60227)53

ISIRI ( 607)53

استاندارد :

Nominal Voltage :

300 / 500 V

500 / 300 ولت

ولتاژ نامی :

NYMHY : تیپ

این نوع کابل ها در مکان های خشک و رطوبتی داخلی ساختمان برای برق رسانی وسایل و تجهیزات الکتریکی متحرک تا ولتاژ 500 ولت جایی که انتظار تنش های مکانیکی متوسط و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشیم بکار می روند . این کابل ها برای بیرون ساختمان مناسب نیستند .

 

 

سطح مقطع

 

ساختار هادی

 

 

ضخامت عایق

 

ضخامت روکش

 

قطر تقریبی کابل

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C

 

حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 °C

وزن تقریبی کابل

Cross section

(mm^2)

Construction conductor

(no – mm)

Insulation thickness

(mm)

Sheath Thickness

( mm )

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

Min insulation
resistance at 70°C

(MΩkm)

App : weight

(kg/km)

2 × 0.75 24 × 0.20 0.6 0.8 6.3 26.0 0.0115 56
2 × 1.0 32 × 0.20 0.6 0.8 6.6 19.5 0.010 64
2 × 1.5 30 × 0.24 0.7 0.8 7.4 13.3 0.010 82
2 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.0 9.1 7.98 0.0092 127
3 × 0.75 24 × 0.20 0.6 0.8 6.63 26 0.0115 66
3 × 1.0 32 × 0.24 0.6 0.8 7.0 19.5 0.010 77
3 × 1.5 30 × 0.24 0.7 0.9 8.2 13.3 0.010 104
3 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.1 9.2 7.98 0.0092 160
4 × 0.75 24 × 0.20 0.6 0.8 7.2 26 0.0115 81
4 × 1.0 32 × 0.20 0.6 0.9 7.9 19.5 0.010 98
4 × 1.5 30 × 0.24 0.7 1.0 9.1 13.3 0.010 131
4 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.1 10.8 7.98 0.0092 195
5 × 0.75 24 × 0.20 0.6 0.9 8.1 26 0.0115 97
5 × 1.0 32 × 0.20 0.6 0.9 8.6 19.5 0.010 115
5 × 1.5 30 × 0.24 0.7 1.1 10.1 13.3 0.010 159
5 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.2 12.0 7.98 0.0092 236