سیم های تک رشته ای با هادی قابل انعطاف سیم های تک رشته ای با هادی قابل انعطاف

2

Conductor :

Annealed Copper Class 5

مس نرم شده کلاس 5

هادی :

Insulation :

PVC

PVC

: عایق

Standard :

IEC ( 60227)02

ISIRI ( 607)02

استاندارد :

Nominal Voltage :

450 / 750 V

750 / 450 ولت

ولتاژ نامی :

NYAF : تیپ

این سیم ها برای مصارف عمومی در نقاط خشک ، کلید ها و تابلوها و تاسیسات الکتریکی نصب ثابت ، داخل لوله های دفن شده زیر گچ استفاده می شوند . استفاده از این سیم ها مستقیم زیر گچ مجاز نیست

 

 

سطح مقطع

 

ساختار هادی

 

 

ضخامت عایق

 

قطر تقریبی سیم

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C

 

حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 °C


وزن تقریبی سیم

Cross section

(mm^2)

Construction conductor

(no – mm)

Insulation thickness

(mm)

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

Min insulation
resistance at 70°C

(MΩkm)

App : weight

(kg/km)

1.5 30 × 0.24 0.7 3.0 13.3 0.010 21
2.5 50 × 0.24 0.8 3.65 7.98 0.009 33
4 56 × 0.29 0.8 4.2 4.95 0.007 49
6 81 × 0.29 0.8 4.8 3.30 0.006 69
10 80 × 0.39 1.0 6.5 1.91 0.0056 120
16 126 × 0.39 1.0 7.9 1.21 0.0046 185
25 196 × 0.39 1.2 9.8 0.780 0.0046 289
35 276 × 0.39 1.2 11.1 0.554 0.0038 394