لیست قیمت لیست قیمت

قیمت شرح کالا ردیف
سیم افشان
ريال 240.000 1*0.50 سیم افشان 1
ريال 345.000 1*0.75 سیم افشان 2
ريال 440.000 1*1 سیم افشان 3
ريال 620.000 1*1.5 سیم افشان 4
ريال 1.010.000 1*2.5 سیم افشان 5
ريال 1.620.000 1*4 سیم افشان 6
ريال 2.440.000 1*6 سیم افشان 7
ريال 4.150.000 1*10 سیم افشان 8
ريال 6.580.000 1*16 سیم افشان 9
ريال 10.000.000 1*25 سیم افشان 10
ريال 14.000.000 1*35 سیم افشان 11
سیم ارت
ريال 245.000 1*0.50 ارت 1
ريال 350.000 1*0.75 ارت 2
ريال 448.000 1*1 ارت 3
ريال 630.000 1*1.5 ارت 4
ريال 1.025.000 1*2.5 ارت 5
ريال 1.645.000 1*4 ارت 6
ريال 2.480.000 1*6 ارت 7
ريال 4.200.000 1*10 ارت 8
ريال 6.660.000 1*16 ارت 9
کابل افشان
ريال 6.100 2*0.5 کابل افشان 1
ريال 8.900 2*0.75 کابل افشان 2
ريال 11.100 2*1 کابل افشان 3
ريال 15.500 2*1.5 کابل افشان 4
ريال 25.000 2*2.5 کابل افشان 5
ريال 38.000 2*4 کابل افشان 6
ريال 56.800 2*6 کابل افشان 7
ريال 12.200 3*0.75 کابل افشان 8
ريال 15.700 3*1 کابل افشان 9
ريال 22.000 3*1.5 کابل افشان 10
ريال 35.500 3*2.5 کابل افشان 11
ريال 54.500 3*4 کابل افشان 12
ريال 80.000 3*6 کابل افشان 13
ريال 137.000 3*10 کابل افشان 14
ريال 215.000 3*16 کابل افشان 15
ريال 325.000 3*25 کابل افشان 16
ريال 465.000 3*35 کابل افشان 17
ريال 635.000 3*50 کابل افشان 18
ريال 15.500 4*0.75 کابل افشان 19
ريال 20.000 4*1 کابل افشان 20
ريال 28.600 4*1.5 کابل افشان 21
ريال 46.000 4*2.5 کابل افشان 22
ريال 71.500 4*4 کابل افشان 23
ريال 104.000 4*6 کابل افشان 24
ريال 182.000 4*10 کابل افشان 25
ريال 282.000 4*16 کابل افشان 26
ريال 425.000 4*25 کابل افشان 27
ريال 388.000 3*25+16 کابل افشان 28
ريال 520.000 3*35+16 کابل افشان 29
ریال 755.000 3*50+25 کابل افشان 30
کابل میله ای
ريال 18.600 2*1.5 کابل میله ای 1
ريال 28.400 2*2.5 کابل میله ای 2
ريال 24.200 3*1.5 کابل میله ای 3
ريال 38.500 3*2.5
کابل میله ای 4
ريال 32.600 4*1.5 کابل میله ای 5
ريال 40.000 5*1.5 کابل میله ای 6
ريال 62.300 5*2.5 کابل میله ای 7
ريال 43.300 2*4 کابل میله ای 8
ريال 59.500 2*6 کابل میله ای 9
ريال 96.000 2*10 کابل میله ای 10
ريال 78.500 4*4 کابل میله ای 11
ريال 115.000 4*6 کابل میله ای 12
ريال 178.000 4*10 کابل میله ای 13
ريال 282.000 4*16 کابل میله ای 14
ريال 400.000 3.25*16 کابل میله ای 15
کابل فرمان
ريال 19.800 5*0.75 کابل فرمان 1
ريال 25.500 5*1 کابل فرمان 2
ريال 35.600 5*1.5 کابل فرمان 3
ريال 57.500 5*2.5 کابل فرمان 4
ريال 90.000 5*4 کابل فرمان 5
ريال 130.000 5*6 کابل فرمان 6
ريال 222.000 5*10 کابل فرمان 7
ريال 352.000 5*16 کابل فرمان 8
ريال 23.500 6*0.75 کابل فرمان 9
ريال 33.700 7*1 کابل فرمان 10
ريال 48.700 7*1.5 کابل فرمان 11
ريال 79.500 7*2.5 کابل فرمان 12
ريال 48.800 10*1 کابل فرمان 12
ريال 700.000 10*1.5 کابل فرمان 12
نایلونی ( بر اساس یارد )
ريال 445.000 2*0.50 نایلونی 1
ريال 620.000 2*0.75 نایلونی 2
ريال 810.000 2*1 نایلونی 3
ريال 1.150.000 2*1.5 نایلونی 4
ريال 1.880.000 2*2.5 نایلونی 5
سیم آنتن ( بر اساس متر )
ريال 11.000 آنتن مسی سیم آنتنی 1
ريال 8.300 مغز مس
سیم آنتنی
2
ريال 6.500   ccm آنتن سیم آنتنی
3
سیم آنتن ( بر اساس 100 متر )
ريال 1.150.000 آنتن مسی
سیم آنتنی
1
ريال 850.000 مغز مس سیم آنتنی 2
ريال 670.000   ccm آنتن سیم آنتنی 3
زوجی ( بر اساس متر )
ريال 7.500 2 زوجی مسی سیم زوجی 1
ريال 13.300 4 زوجی مسی سیم زوجی
2
ريال 19.700 6 زوجی مسی سیم زوجی
3
ريال 4.400 2 زوجی ccm سیم زوجی
4
ريال 6.600 4 زوجی ccm سیم زوجی 5
ريال 9.700  6 زوجی ccm سیم زوجی 6
ريال 27.900   10 زوجی سیم زوجی 7
آرجی 59
ريال 13.000 تمام مس آرجی 59 1
کیسه ای
ريال 5.250 0.5*2
کیسه ای 1
ريال 7.900 0.75*2 کیسه ای 2
ريال 19.300 کولری 1*4 کیسه ای 3