گواهی نامه ها  

سازمان استاندارد تحقیقات صنعتی ایران

گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

گواهی احراز حصول استاندارد های تولید

نشان واحد نمونه کیفی سال 86

ISO 9001گواهی نامه

ISO 14001 گواهی نامه

ISO 18001 گواهی نامه