کابل های کنترل کابل های کنترل

6

Conductor :

Annealed Copper Class 5

مس نرم شده کلاس 5

هادی :

Insulation :

PVC

PVC

: عایق

Standard :

IEC ( 60227)75

ISIRI ( 607)75

استاندارد :

Nominal Voltage :

300 / 500 V

500 / 300 ولت

ولتاژ نامی :

NYSLY : تیپ

هدف اصلی از کاربرد این کابل ها برای اتصالات داخلی بخش های مختلف ماشین های مورد مصرف در خطوط تولید شامل ماشین ابزارها و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی است . این کابل ها را می توان مستقیما به برق شهر وصل کرد.

 

سطح مقطع

 

ساختار هادی

 

 

ضخامت عایق

 

ضخامت روکش

 

قطر تقریبی کابل

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C

 

حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 °C


وزن

Cross section

(mm^2)

Construction conductor

(no – mm)

Insulation thickness

(mm)

Sheath Thickness

( mm )

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

Min insulation
resistance at 70°C

(MΩkm)

App : weight

(kg/km)

2 × 0.5 17 × 0.19 0.6 0.7 5.7 39 0.13 45
2 × 0.75 24 × 0.19 0.6 0.8 6.2 26.0 0.0115 56
2 × 1.0 32 × 0.19 0.6 0.8 6.5 19.5 0.010 65
2 × 1.5 30 × 0.24 0.7 0.8 7.59 13.3 0.010 86.5
2 × 2.5 50 × 0.24 0.8 0.9 9 7.98 0.0092 122
3 × 0.5 17 × 0.19 0.6 0.7 6 39 0.13 53
3 × 0.75 24 × 0.19 0.6 0.8 6.5 26.0 0.0115 64
3 × 1.0 32 × 0.19 0.6 0.8 6.9 19.5 0.010 76
3 × 1.5 30 × 0.24 0.7 0.9 8.1 13.3 0.010 110
3 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.0 9.7 7.98 0.0092 160
4 × 0.5 17 × 0.19 0.6 0.8 6.7 39 0.13 68
4 × 0.75 24 × 0.19 0.6 0.8 7.1 26.0

0.0115

78
4 × 1.0 32× 0.19 0.6 0.8 7.6 19.5 0.010 92
4 × 1.5 30 × 0.24 0.7 0.9 8.9 13.3 0.010 135
4 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.1 10.9 7.98 0.0092 200
5 × 0.5 17 × 0.19 0.6 0.8 7.3 39 0.13 77
5 × 0.75 24 × 0.19 0.6 0.8 7.9 26.0 0.0115 95
5 × 1.0 32 × 0.19 0.6 0.9 8.4 19.5 0.010 111
5 × 1.5 30 × 0.24 0.7 1.0 10 13.3 0.010 158
5 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.1 11.9 7.98 0.0092 237
6 × 0.5 17 × 0.19 0.6 0.9 8.2 39 0.13 98
6 × 0.75 24 × 0.19 0.6 0.9 8.7 26.0 0.0115 113
6 × 1.0 32 × 0.19 0.6 1.0 9.4 19.5 0.010 120
6 × 1.5 30 × 0.24 0.7 1.1 11.0 13.3 0.010 198
6 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.2 13.1 7.98 0.0092 284
7 × 0.5 17 × 0.19 0.6 0.9 8.2 39 0.13 107
7 × 0.75 24 × 0.19 0.6 1.0 8.9 26.0 0.0115 128
7 × 1.0 32 × 0.19 0.6 1.0 9.4 19.5 0.010 150
7 × 1.5 30 × 0.24 0.7 1.2 11.2 13.3 0.010 224
7 × 2.5 50 × 0.24 0.8 1.3 13.3 7.98 0.0092 322